TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft

Holnap városáért Díj 2017 / A tiszta városért

A Felelős és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer Nyíregyháza városában

Háttér:
“Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.” (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról c. törvény II. Fejezetének 4. pontja és 4. §-a alapján)

1.     Megelőzés (prevention)

2.     Újrafelhasználás (re-use)

3.     Hasznosítás (re-cycle)

4.     Egyéb hasznosítás (recovery)

5.     Lerakás (disposal)

Elsődleges célkitűzésük, hogy a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét lecsökkentsék és a  hasznosítható hulladékokat eltérítsék a hulladéklerakással való kezeléstől. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtésre.

Tevékenységek
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft., mint az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft . feladatellátásra kijelölt alvállalkozója 2015. január 1-jétől 54 településen  ̴ 89.500 ingatlantól (Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében található ingatlanok közel 50 %-a) biztosítja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas csomagolási papír- és műanyag hulladék, valamint ̴ 26.700 ingatlanból a növényi eredetű bomló szerves hulladék házhoz menő gyűjtését.

Lakossági szilárdhulladék gyűjtés és szállítás

Vegyes hulladék gyűjtés és szállítás
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat, mint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. látja el Nyíregyháza városban, valamint 53 településen.

A begyűjtés biztosítása érdekében korszerű, alacsony kibocsátású és fenntartási költségű gépjárműveket használnak. Az Euro 6 káros anyag kibocsátási határértéket biztosító, útkímélő tengellyel rendelkező gépjárművek használata gazdasági és környezetvédelmi szempontból is előnyös.

A Nyíregyházán 2015. évben meglévő nyilvántartási rendszer kiegészítésre került. A lakossági kukákat rádiófrekvenciás chipekkel, a gyűjtést végző autókat pedig komputerrel és érzékelőkkel, valamint járműkövető egységgel szereltek fel.

A chipes rendszerrel szoros összefüggésben bevezették, a hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált követésére és elektronikus dokumentációjára alkalmas rendszert, mely a papír alapú dokumentálást válthatja ki.

A bevezetésre került rendszer lehetővé teszi a hulladékszállítási feladatok pontos nyomon követését, ezáltal növelve a szállítási üzletág hatékonyságát. Mivel lehetőséget biztosít a hulladékszállítási feladatok optimalizálására, használatával átlátható a hulladékszállítás, optimalizálhatóak a gépjárművek útvonalai, ezáltal megszűntethetők a felesleges kitérők, csökken az üzemanyag felhasználás, növekedik a munkavégzés hatékonysága. A hatékonyság növelése olcsóbb üzemeltetést és kisebb CO2 kibocsátást biztosít, lehetővé teszi a működő mellékhajtóművek, kiegészítők, felépítmények üzemelési állapotának folyamatos kontrollját, lehetőséget biztosít a tevékenység optimalizálására, az illegális tevékenységek kiszűrésére, illetve a fogyasztási normák kontrolljára.

A rendszer nem csupán megmutatja, hogy a járművek merre járnak, és mennyi üzemanyagot fogyasztanak, hanem integráltan, a vállalatirányítási rendszer részét képezve a valós napi feladatvégzést is támogatja, dokumentálja. Ellenőrzi a munkába állást, a tengelyen töltött időt, kezeli, ellenőrzi és dokumentálja a napi feladatvégzést, szöveges és beszéd kommunikációs lehetőséget biztosít, figyeli a tankolást és az üzemanyag fogyasztást, térképes és feladat specifikus on-line megjelenítést biztosít. Egyszóval integrálódik a vállalat folyamataiba és azokat hatékonyan támogatja. Nem csupán a járműveket követi, hanem a folyamatokat is!

A rendszer bevezetésével:

 csökken a hulladékgyűjtéshez és szállításhoz szükséges idő,

 jelentős megtakarítások érhetők el az üzemanyag felhasználás kapcsán,

 az adminisztrációs feladatok jelentősen leegyszerűsödnek,

 csökken az adminisztrációra és az ellenőrzésre szánt idő, pénz.

Szelektívhulladék gyűjtés és szállítás

A zöldszigetek kialakításával továbbá a papír és műanyaghulladék házhoz menő gyűjtésével valamint a zöld hulladékok elszállításával lehetőséget biztosítanak a lakosságnak a hulladékok keletkezésük helyén történő szelektálására.

A lehető legkisebb környezeti igénybevétellel járó, anyag és energiatakarékos technológiák alkalmazása, valamint a lakosságnak, a szelektív hulladékok gyűjtésére biztosított 240 literes merevfalú hulladékgyűjtő edény teszi lehetővé a háztartásokban keletkező papír- és műanyag hulladék elkülönítve történő gyűjtését.

Jelenleg két hulladékudvart üzemeltetnek.
A lakossági igényeknek eleget téve 2008 áprilisától házhoz hívható járattal oldják meg a működésképtelen elektronikai és elektromos háztartási berendezések elszállítását.

A hulladékgyűjtő udvarok a hazai jogszabálynak és az Uniós előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra. A lakosság díjtalanul leadhatja (kis mennyiségben) a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, 1 m3-ig az építési hulladékot, a nagyobb méretű lomokat, a zöldhulladékot, továbbá a települési szilárd hulladék elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható frakcióit (papír, műanyag, fém, üveg hulladék, italos kartondoboz).

Szelektívhulladék kezelés, másodnyersanyag kereskedelem
A hulladékkezelő üzem jelentős tevékenységi területe a másodnyersanyag kinyerés. Az ipari hasznosításra alkalmas hulladékokat, azaz a papírt, a műanyagot, az üveget és a fémet, válogatás után kezelik és így továbbítják az engedéllyel rendelkező hasznosítókhoz. Az építési-bontási hulladékok elkülönítését és lehetőség szerint anyagfajtánkként történő hasznosítását is végezik.

Biológiailag bomló zöldhulladék komposztálás
2003 őszére épült meg a Regionális Hulladékkezelő Üzem Komposztáló részlege. A komposztáló működése 2004-ben indult el. A komposztáló éves kapacitása 8000 t. A zöldhulladékot félig zárt technológiában kezelik. Prizmába rakják, lélegző fóliával takarják. Mesterségesen levegőztetik, ezután forgatják, öntözik, majd rostálják. Az érlelés során semmilyen mesterséges adalékot nem használnak fel. Évente kb. 5 000-6 000 t komposztot állítanak elő. Ezen komposzt a város közparkjainak állagmegóvásánál és kialakításánál kerül felhasználásra, valamint szántóföldi és kertészeti növénytermesztéshez kerül értékesítésre.

Depóniagáz elvezetés, kezelés
A korszerű, műszaki védelemmel ellátott hulladékkezelő telepen a nem hasznosítható ipari- és települési szilárd hulladékok lerakása depóniákban történik. A depóniás tárolás során végbemenő anaerob folyamat biogáz képződéssel jár, melynek fűtőértéke 16 MJ/m3. A gázképződés időtartama 10-15 évre tehető. A depónia gázt elektromos energia előállítására kerül felhasználásra, melyet az EON vesz át. A gázfelhasználás: 300 m3/h.  A gázmotor hűtésére használt hűtővíz biztosítja a telep fűtését.

Társadalmi tudatformálás

Az eszközök (színes hulladékgyűjtő edények biztosítása, hulladékgyűjtő szigetek építése stb.) megteremtése és számának növelése azonban önmagában nem elegendő. A lakosság aktív részvételét a szelektív hulladékgyűjtésben tájékoztatással és tudatformálással lehet a leghatékonyabban elérni.

A csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésének fontosságát kiemelten fontos tudatosítani, mind a felnőtt és gyermek lakosság körében, mivel az információ hiány visszavetheti az egyébként jól működő rendszert, aminek tökéletesítése fejlesztése csakis lakossági együttműködéssel valósítható meg. Biztosítottá válhat ugyan valamennyi lakó számára a szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel, ha nem érzik át a gyűjtés fontosságát és nem tudják gyűjtés mögött meghúzódó okokat, mindez hiábavaló. A lakosságot ösztönözni kell a gyűjtésben való részvételre.

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. több „fronton” is információval látja el a lakosságot. Az életkori, érdeklődésköri sajátosságokból adódóan más és más eszközöket használ a gyermekek és felnőttek tájékoztatására.

A gyermekek számára kialakított oktatóprogram
Mivel a személyes kapcsolat nagyon fontos, a THG Nonprofit Kft. munkatársai igény szerint tartanak bemutató órákat az oktatási intézményeknek (óvodapedagógusoknak, alap- és középfokú intézmények tanulóinak,) a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében.

Annak érdekében pedig, hogy az előadáson megszerzett ismeretek ne merüljenek feledésbe, a iskolai szelektív hulladékgyűjtő rendszert építettek ki a város óvodáiban, alap,- és középfokú oktatási intézményiben, valamint iskolai papírgyűjtő akciót hirdet évente kétszer.
A Társaság „kabalája” Szelekt Ákos ihlette annak a mobiltelefonos alkalmazásnak a létrejöttét, amivel a mai kor igényeihez igazodva szeretnénk közelebb hozni a szelektív hulladékgyűjtést a felnövekvő generáció számára. 5 minijáték segítségével szerezhetnek az alkalmazást letöltők ismereteket a környezettudatos hulladékgyűjtésről, közben pedig Ákost is ruházhatják, etethetik.

A felnőtt lakosság tájékoztatása
Az iskolai programok mellett több akciót hirdetnek meg a város felnőtt lakosságát is megcélozva. Az egyik ilyen és elsőként meghirdetett felnőtteket érintő kezdeményezés a „Hulladékért virágot” akció, amelyet évente két alkalommal rendeznek meg. Ilyenkor a kijelölt gyűjtőpontokon a hasznosítható hulladékokat a lakók komposztra, virágra vagy utalványokra cserélhetik. Az utalványok körét évről évre bővítik. Így jelenleg már nem csak virágra tudják beváltani a résztvevők a hulladékokért kapott utalványt, hanem számos más szolgáltatásra, termékre is pl. fürdőbelépőre, könyvre, parkolásra, játékra, állateledelre, szemüvegre, színházjegyre, hulladékgyűjtő edényre, számítástechnikai eszközre, írószerre, biotermékekre, lakberendezési tárgyakra.

Az év végi ünnepek után pedig minden évben kéthetes gyűjtőakció keretében veszik át a hulladékká vált karácsonyfákat a hulladékudvarokban. Itt minden fáért sorsjegyet kapnak a résztvevők, amelyekkel az előbb ismertetett utalványt nyerhetnek.

A Környezetvédelmi világnapon egy egynapos akcióval is népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést, amikor is jelképes ajándékot vehetnek át az aznap a hulladékukat átadók.

Legnagyobb rendezvényük a 2008-tól évente egy alkalommal meghirdetett Szelektív Szombat nevű családi nap.

A rendezvény célja, hogy felhívjuk a résztvevők figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és játékos vetélkedők segítségével elmélyítsük annak gyakorlatát.

A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos változásokról, újdonságokról naprakész információkat nyújtanak megújult honlapjukon illetve Facebook oldalunkon keresztül. Minden évben aktualizálják a Hulladékszállítási naptárakat, amelyek a kommunális hulladék, a biohulladék, a lomtalanítás, a házhoz menő zsákos gyűjtés valamint az egyéb szelektív hulladékgyűjtési akciók ütemezését mutatják. Emellett a lakosság a médiumokon keresztül is folyamatos tájékoztatást kap a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő valamennyi fontosabb változásokról, a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről, valamint rendezvényeiről.

A Társaság reményei szerint sokirányú, színes tevékenységével elősegíti a jövő nemzedékének környezettudatos nevelését, hozzájárulva a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósulásához.